Preuzmite dokument: II. Izmjene Plana nabave za 2021.

 KLASA: 406-01/21-1

URBOJ:2176/08-04/21-02

MATIJEVIĆI, 16.11.2021.

                Na temelju članka 28.  stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine", broj 120/16) direktor KOMUNALAC-DVOR D.O.O. donio je dana 16.11.2021. :

                                               II. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2021. GODINU

                                                                                                                                    Članak 1.

U članku 2. Plana nabave (KLASA: 406-01/21-1, URBOJ:2167/08-04/21-01 od dana 10.02.2021.) dodaje se slijedeći red:                                                                                                                                    

R.br

Evide-ncijski broj naba-ve

Predmet nabave

Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a

Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)

Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)

Predmet podijeljen na grupe

Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/

narudžbenica

Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Vrijedi od

Vrijedi do

9.

09/21

SANACIJA VODOVODNE MREŽE U NASELJU MATIJEVIĆI

45232151-5

499.500,00

JEDNOSTAVNA NABAVA

NE

UGOVOR

NE

2021

2022

16.11.2021

 

Članak 2.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama Općine Dvor, te također na web stranicama Elektroničkog oglasnika Javne nabave: www.eojn.nn.hr

                                                                                                                                                                                                                             Direktor

                                                                                                                                                                                                                            Božo Trivanović, dipl.ing