REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/12-01/01 URBROJ: 2176/08-02-12/04 Dvor, 27. studeni 2012. Temeljem članka 32. Statuta Općine Dvor /»Službeni vjesnik» 31/09/,

S A Z I V A M 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR koja će se održati u petak, 07. prosinca 2012. godine, s početkom u 12:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.  document  21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR