Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Dvor  KLASA: 604-02/21-20/01 URBROJ: 2176/08-01-21-1 , od 25.veljače 2021. godine i članka 6. st. 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dvor („Službeni vjesnik“ , broj 53A/09; 44/10 i 68/18), provodi postupak I raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021 godinu.

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021 godinu

 1. Javni natječaj se raspisuje za dodjelu stipendija za akademsku 2020 / 2021  godinu sa visinom mjesečne stipendije u iznosu od 700,00 kuna, a za 12 (dvanaest) mjeseci računajući od 01. siječnja 2021godine.
 2. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe koje su: upisani redovni studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog i stručnog studija u Republici Hrvatskoj; državljani Republike Hrvatske; imaju prijavljeno prebivalište na području općine Dvor i nisu korisnici stipendija iz drugih izvora.
 3. Za prijavu na javni natječaj potrebno je:
 • Popuniti prijavni obrazac (zahtjev za dodjelu stipendije);
 • Priložiti presliku osobne iskaznice;
 • Priložiti potvrdu / uvjerenje o upisu na fakultet u akademskoj 2020/2021 godini;
 • Priložiti dokaze o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje predhodna tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć); Uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim radom za 2020 godinu; Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva;
 • Priložiti dokaz o posebnim obiteljskim prilikama.
 1. Na prijavnom obrascu kandidat – natjecatelj dat će izjave o broju članova zajedničkog domaćinstva, o primanju stipendija iz drugih izvora, te podatke o materijalnom statusu i posebnim obiteljskim prilikama.
 2. Kriteriji za bodovanje kandidata – natjecatelja i utvrđivanje liste određeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Općine Dvor („Službeni vjesnik“ , broj 53A/09; 44/10 i 68/18).
 3. Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnom tisku.
 4. Prijave se dostavljaju na adresu: OPĆINA DVOR – Jedinstveni upravni odjel, Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za javni natječaj za dodjelu stipendija“.
 5. Odluka o dodijeljenim stipendijama sa bodovnom listom objavit će se 30 (trideset) dana po objavi javnog natječaja, na oglasnoj ploči Općine Dvor.

Predsjednik Povjerenstva

Franjo Juranović

PREUZMITE: PRIJAVNI OBRAZAC