Na tamelju čl. 20. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) i čl. 40. Statuta Općine Dvor ( „Službeni vjesnik“ Općine Dvor broj: 31/09., 13/10., 15/13. i 30/14.), načelnik Općine Dvor donio je 10. studenog 2016. godine

IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu

 

Članak 1.

U članku 2. Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu (Klasa: 406-01/16-01/01, Urbroj: 2176/08-01-16/01 od 28. siječnja 2016. godine, Klasa: 406-01/16-01/01, Urbroj: 2176/08-01-16/02 od 06. lipnja 2016. godine, Klasa: 406-01/16-01/01, Urbroj: 2176/08-01-16/03 od 05. srpnja 2016. godine i Klasa: 406-01/16-01/01, Urbroj: 2176/08-01-16/04 od 15. rujna 2016. godine iza rednog broja 21/16 dodaju se novi redni brojevi 22/16 i 23/16, koji glase:

22/16.

Izgradnja javne rasvjete na području Općine Dvor

421

69.600,00

87.000,00

23/16.

Uređenje prilaznog puta prema groblju u Divuši

323

120.000,00

150.000,00

 

Članak 2.

U članku 2. Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu (Klasa: 406-01/16-01/01, Urbroj: 2176/08-01-16/01 od 28. siječnja 2016. godine, Klasa: 406-01/16-01/01, Urbroj: 2176/08-01-16/02 od 06. lipnja 2016. godine, Klasa: 406-01/16-01/01, Urbroj: 2176/08-01-16/03 od 05. srpnja 2016. godine i Klasa: 406-01/16-01/01, Urbroj: 2176/08-01-16/04 od 15. rujna 2016. godine redni broj 08/16 mijenja se i glasi:

08/16.

Radovi na ograđivanju groblja na području Općine Dvor

323

69.600,00

87.000,00

 

Članak 3.

IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Dvor.
                         

                                                                                                                                                                                                                        Načelnik

Nikola Arbutina