Na temelju odredbi članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( N.N. broj 76/07 ) , Općina Dvor, Upravni odjel za gospodarstvo , o b j a v lj u j e

PRETHODNU RASPRAVU

o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje općine Dvor
 

I. Prethodna rasprava održat će se dana 11. lipnja 2010. godine s početkom u 11,00 sati u Općinskoj vjećnici.

II.Na Prethodnoj raspravi raspravljat će se o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje  i oblikovanje prostora u obuhvatu predloženih izmjena i dopuna prostornog plana, a u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva


III. Na Prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

IV. Pozivaju se osobe i tijela određena posebnim propisima da dostave raspoložive podatke i drugu dokumentaciju, koja je potrebna za izradu navedenih izmjena i dopuna prostornog plana.

Prethodna rasprava Nacrt izmjena i dopuna PPUO 

Eventualne primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti naknadno, pisanim putem, na adresu: Općina Dvor, Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor, najkasnije do 21. lipnja 2010. godine.