document icon Natječaj za određivanje prinudnog upravitelja

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DVOR – NAČELNIK

KLASA: 370-01/14-01/01

URBROJ: 2176/08-01-14-01

Dvor, 27. veljače 2014.

            Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i članka 40. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09, 13/10 i 15/13), općinski načelnik dana 27. veljače 2014. godine, objavljuje

N A T J E Č A J

ZA ODREĐIVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA

PREDMET NATJEČAJA:

Određivanje prinudnog upravitelja za obavljanje poslova uprave nekretninama u smislu članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, za stambene zgrade u naselju Dvor, kako slijedi:

$1-          Vladimira Nazora  3.,

$1-          Vladimira Nazora  5.,

$1-          Trg bana J. Jelačića 5.,

$1-          Trg bana J. Jelačića 7.,

$1-          Trg bana J. Jelačića 15.,

$1-          Trg bana J. Jelačića 21.,

$1-          Ante Brune Bušića 2.,

$1-          Ante Brune Bušića 4.,

$1-          Zrinskih i Frankopana 1.,

$1-          Mile Blaževića Čađe 6.,

$1-          Mile Blaževića Čađe 6A.,

$1-          Hrvatskog proljeća 2.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 3.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 4.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 5.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 6.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 7.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 8.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 9.,

$1-          Hrvatskog proljeća, II. odvojak 6.

Ponuditelji uz ponudu trebaju dostaviti:

$1-          ispravu o upisu u sudski, poslovni, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, kojom se dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti upravljanja nad nekretninama,

$1-          potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja, kojom se dokazuje da nema duga na ime dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),

$1-          izjavu o kadrovskoj strukturi i broju zaposlenih, kojom dokazuje da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za pružanje usluga,

$1-          popis pruženih usluga upravljanja zgradama u posljednje tri godine (2011., 2012. i 2013.) sa podacima o naručitelju i površinom nekretnina na upravljanju, te sa potvrdama naručitelja o urednom izvršavanju obveza vezanih za upravljanje zgradama

$1-          izjavu kojom prihvaća obavljanje poslova prinudnog upravitelja sa dužnostima i ovlastima iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, za svaku zgradu bez naknadnih posebnih uvjeta koji nisu navedeni u ponudi,

$1-          cijenu naknade prinudnog upravitelja izraženu u kunama po m2 posebnog dijela nekretnine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Dvor, Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor, sa naznakom: „ ponuda za izbor prinudnog upravitelja – ne otvaraj“, u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja na web stanici Općine Dvor: www.dvor.hr

Ponuditelj, koji bude određen za prinudnog upravitelja, bit će obvezan:

$1-          uvidom u bazu podataka kojom raspolaže Općina Dvor, uvidom u zemljišne i katastarske knjige i uvidom na terenu, utvrditi popis nekretniuna obveznika prinudne uprave,

$1-          pridržavati se odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u dijelu koji se odnosi na upravljanje nekretninama, Uredbe o održavanju zgrada te drugih propisa kojima je regulirano upravljanje nekretninama,

$1-          organizirati u suradnji sa suvlasnicima nekretnina osnivanje računa zajedničke pričuve kod poslovne banke i obavljati poslove naplate sredstava pričuve nekretnine. Sredstva potrebna za pokriće troškova upravljanja i održavanja (sredstva zajedničke pričuve) utvrđuju se pojedinačno za svakog suvlasnika u visini od 0,54 % vrijednosti njegova posebnog dijela godišnje, bazirana na podatku o etalonskoj cijeni građenja za  prethodnu godinu, objavljenoj u „Narodnim novinama“.,

$1-          osigurati obavljanje hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine, izvršiti osiguranje nekretnine od osnovnih opasnosti i šteta, protupožarnu zaštitu te čišćenje dimovoda, sve u okviru raspoloživih sredstava pričuve nekretnine, dok suvlasnici ne osiguraju upravljanje nekretninom ugovornim odnosima sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

$1-          obavljati privremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sačiniti zapisnik,

$1-          obavještavati suvlasnike na prikladan način o obavljenim poslovima te položiti svakom suvlasniku godišnje izvješće o primicima i izdacima u prethodnoj godini.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Općinski načelnik će donijeti Odluku o određivanju prinudnog upravitelja u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

OBJAVLJENO na web stanici Općine Dvor dana  28. veljače  2014.