default publication previewSlužbena osoba mjerodavna za ostvarivanje prava na pristup informacijama u Općini Dvor (službenik za informiranje) je Stevo Paripović, vršitelj dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dvor.

Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti na adresu: Općina Dvor, Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor ili putem elektroničke pošte na  e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pisani zahtjev treba sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

            U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija, osim navedenih podataka, podnositelj zahtjeva mora navesti i:

1)  informacije koje želi ponovo upotrijebiti,

2)  način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,

3)  svrhu u koju želi ponovo upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

            Usmeni zahtjev može se podnijeti svakim radnim danom na adresi: Općina Dvor, Trg bana J. Jelačića 10, Dvor.

            Usmeni zahtjev može se podnijeti putem telefona na broj: 044 525-280 i 044 525-286.

Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji, dužan je platiti naknadu.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV), određuje se prema kriterijima koje je utvrdilo i objavilo neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama u sljedećim iznosima:

  1. preslika jedne stranice veličine A4 - 0,60 kuna,
  2. preslika jedne stranice veličine A3 – 0,90 kuna,
  3. preslika jedne stranice u boji veličine A4 – 1,30 kuna,
  4. preslika jedne stranice u boji veličine A3 – 1,70 kuna,
  5. elektronički zapis na jednom CD-u – 7,00 kuna,
  6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 7,00 kuna i
  7. elektronički zapis na jednoj  disketi – 7,00 kuna.

Troškovi dostave informacije obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Službenik za informiranje naložit će korisniku prava na informacije da unaprijed u cjelosti plati očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.“.

Naknada se uplaćuje u korist žiro računa Općine Dvor: HR482390001 1810200009, s pozivom na broj 67 7706 – OIB, svrha doznake: naknada za pristup informacijama.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Dvor

  • -  Službeni vjesnik  broj 37/04

Odluka o razrješenju i određivanju službenika za informiranje

  • - Službeni vjesnik broj 33/05 

 

pdf - Zahtjev za pristup informacijama, 
(149 KB)
pdf - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije i 
(149 KB)
pdf - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija. (149 KB)